Članstvo

Podružnica UBIDRHŽ OSIJEK broji ukupno 302 člana, od čega je 222 aktivnih članova i
članova u mirovini 80
- članovi Udruge mogu biti redoviti, podupirući ili počasni
REDOVITI ČLANOVI
- uz uvjete određene zakonom redovitim članom Udruge može postati svaki zaposlenik Hrvatskih željeznica
- članom Udruge može postati i roditelj, bračni drug ili dijete poginulog ili nestalog zaposlenika Hrvatskih  željeznica koji je u vrijeme pogibije ili nestanka bio pripadnik ratnih postrojbi Republike Hrvatske odnosno invalid Domovinskog rata
- za primanje u redovito članstvo Udruge zaposlenik Hrvatskih željeznica podnosi podružnici popunjen i potpisan obrazac pristupnice s priloženim dokazima o ispunjava nju uvjeta
- iznimno redovitim članom Udruge može postati i onaj zaposlenik Hrvatskih željeznica koji ne udovoljava uvjetima iz toga članka, a želi postati članom Udruge, ako podnese pisanu zamolbu zajedno s popunjenom i potpisanom pristupnicom podružnici nadležnoj po mjestu svoga zaposlenja
- članovi mogu koristiti pogodnosti koje Udruga ishodi za svoje redovite članove na način i pod uvjetima određenim zakonom i drugim propisima te ovim statutom, odlukama i drugim aktima Udruge
- članovi mogu koristiti  novčanu pomoć u vidu pozajmica
- članovi i članovi njihove obitelji mogu koristiti apartmane UBIDR HŽ-a u Bibinju za godišnji odmor
      POČASNI I PODUPIRUĆI ČLANOVI
- podupirući član Udruge može postati ona osoba koja svojim radom odnosno djelatnošću i materijalnom pomoći pridonosi ostvarivanju ciljeva Udruge
- počasnim članom Udruge može postati samo fizička osoba iz članka 17 ovoga statuta koja svojim stručnim, političkim ili inim društvenim ugledom zaslužuje počasno članstvo u Udruzi
- podupirući i počasni članovi Udruge imaju sva prava i obveze kao i redoviti članovi, osim prava iz članka 24. točka 5. i obveza iz članka 25. stavak 1. točka 6.  statuta

      OBVEZE REDOVITIH ČLANOVA
•raditi na ostvarivanju ciljeva Udruge
•u svom radu u Udruzi primjenjivati odredbe ovoga statuta, odluke i druge akte Udruge
•sudjelovati u aktivnostima Udruge u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima
•savjesno rukovati imovinom Udruge
•biti moralan, te u svakoj prigodi čuvati ugled Udruge i pomagati njezinom razvijanju i unapređenju
•redovito plaćati članarinu
•članarinu utvrđuje Sabor Udruge a  način i vrijeme njezinog  plaćanja određuje Središnji odbor

  STJEGOVNE ODREDBE

•članu Udruge koji prekrši odredbe ovoga statuta izriče se jedna od stegovnih mjera
1. opomena, za lakše prekršaje
2. posljednja  opomena, za teže prekršaje
3 .isključenje iz Udruge, za najteže prekršaje

 - o tome radi li se o lakšem, težem ili najtežem prekršaju odlučuje tijelo koje vodi stegovni postupak u prvom odnosno u drugom stupnju "

Dionice i udjeli
Pravo na dionice ostvarujete preko Fonda hrvatskih branitelja, a dionicama možete slobodno raspolagati nakon isteka tri godine od njihova stjecanja
Staž u dvostrukom trajanju
Vrijeme koje ste kao branitelj proveli u Domovinskom ratu u radnu se knjižicu upisuje kao staž u dvostrukom trajanju. Tako upisani staž aktivirajte u postupku odlaska u mirovinu
Mirovinska prava
Kao branitelj ili član obitelji smrtno stradalog branitelja imate posebna prava iz mirovinskog osiguranja koja uključuju i pravo na profesionalnu rehabilitaciju
Pripadnici HVO-a
Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane imaju pravo na razliku invalidske mirovine, dok članovi obitelji poginulih pripadnika HVO-a imaju pravo na razliku obiteljske mirovine
Prednost pri zakupu poslovnog prostora
Branitelji i njihove obitelji imaju prednost pri zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost s jedinicima državne uprave i lokalne samouprave i pravnim osobama u njihovom vlasništvu
Stipendije i školarine
Branitelji i djeca branitelja za vrijeme srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja imaju pravo na stipendiju, a tijekom poslijediplomskog studija pravo na naknadu dijela troškova školarine
Besplatni udžbenici
Djeca poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, HRVI i njihova djeca kao i sami branitelji koji se školuju imaju pravo na besplatne udžbenike
Oslobođenje od plaćanja pristojbi i naknada
Članovi obitelji hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida oslobođeni su plaćanja određenih sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi
Pokop uz vojne počasti
Poginuli hrvatski branitelji nakon ekshumacije i identifikacije, kao i umrli hrvatski ratni vojni invalidi i branitelji imaju pravo na pokop uz vojne počasti
Uređenje groba s nadgrobnim spomenikom
Poginuli hrvatski branitelji i umrli hrvatski ratni vojni invalidi imaju pravo na plaćene troškove uređenja groba s nadgrobnim spomenikom

Zakoni i pravilnici kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

Izvor: www.nn.hr