Na temelju članka 8, stavak 2. i 3. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 70/97), i članka 38, u vezi s člancima 35 - 37. i s člankom 39. Statuta, Središnji odbor Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata Hrvatskih željeznica, na sjednici održanoj 19. svibnja 1998, donio je

PRAVILNIK

O OSNIVANJU I NAČINU RADA PODRUŽNICA
1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se pravilnikom, u skladu sa Statutom, ureduju osnivanje i način rada podružnica Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata Hrvatskih željeznica (u nastavku teksta: podružnice), kao ustrojstvenih oblika Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata Hrvatskih željeznica (u nastavku teksta: Udruga).

Članak 2.
U skladu s člankom l, ovaj pravilnik sadrži odredbe kojima se utvrđuju i uređuju:
1. osnivanje podružnica;
2. naziv i sjedište podružnica;
3. sadržaj i područje djelovanja podružnica;
4. tijela podružnica;
5. predstavljanje podružnica;
6. ostvarivanje javnosti rada podružnica;
7. članstvo podružnica;
8. prestanak podružnica;
9. tumačenje pravilnika izavršne odredbe.

II. OSNIVANJE PODRUŽNICA

Članak 3.
(1) Podružnice se osnivaju i djeluju u onim mjestima na području Republike Hrvatske, u kojima ima najmanje deset članova Udruge.
(2) U mjestima, u kojima brojnost članova Udruge ili funkcionalni ustroj Hrvatskih željeznica to zahtijeva, može se osnovati i djelovati i više podružnica, ali tako da svaka podružnica ima najmanje deset članova Udruge.
(3) U mjestima, u kojima zbog premalog broja članova Udruge nije moguće osnivanje i djelovanje podružnice, članovi Udruge priključuju se jednoj od najbližih odnosno funkcionalno najpogodnijih postojećih podružnica, kojoj žele.

Članak 4.
(1) Pripremne radnje na osnivanju podružnica obavlja Predsjedništvo Udruge u suradnji s članovima buduće podružnice.
(2) Pripremne radnje Predsjedništvo obavlja na vlastitu inicijativu ili na poticaj članova Udruge koji žele osnovati podružnicu.
(3) Tijekom pripremnih radnji utvrđuje se postoje li uvjeti za osnivanje podružnice, održava se zbor članova buduće podružnice, na kojem se utvrđuje broj članova izvršnog odbora i obavlja njihov izbor, održava se sjednica izvršnog odbora podružnice na kojoj se bira predsjednik toga odbora (koji je istovremeno i predsjednik podružnice) i daje se ovlast za predstavljanje podružnice. Tijekom pripremnih radnji obavljaju se i svi ostali poslovi potrebni za osnivanje i početak djelovanja podružnice.

Članak 5.
(1) Kada završi pripremne radnje i ako ocijeni da u skladu s člankom 3, stavak 1. i 2. ovoga pravilnika postoje uvjeti za osnivanje i djelovanje podružnice, Predsjedništvo Udruge podnosi Središnjem odboru prijedlog za osnivanje podružnice.
(2) Prijedlog za osnivanje podružnice Predsjedništvo mora podnijeti u pisanom obliku, mora ga obrazložiti i dati prijedlog sadržaja odluke o osnivanju i djelovanju podružnice.

Članak 6.
Na prvoj sjednici koju održava nakon primitka prijedloga Predsjedništva iz članka 5. ovoga pravilnika, Središnji odbor Udruge razmatra taj prijedlog, pa ako utvrdi da je sukladan Statutu i ovome pravilniku, donosi odluku o osnivanju i djelovanju podružnice.

Članak 7.
(1) U roku od petnaest dana od dana osnivanja podružnice, Udruga je dužna na propisanom obrascu prijaviti Ministarstvuu uprave Republike Hrvatske njezino osnivanje i djelovanje.
(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka prilažu se odluke o osnivanju i djelovanju podružnice i o davanju ovlasti za predstavljanje podružnice.

III. NAZIV I SJEDIŠTE PODRUŽNICE

Članak 8.
Naziv podružnice glasi:
UDRUGA BRANITELJA 1 INVALIDA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKIH ŽELJEZNICA - Podružnica (naziv sjedišta).

Članak 9.
(1) Sjedište podružnice je mjesto, odnosno sjedište dijela funkcionalnog ustroja Hrvatskih željeznica, za čije područje je podružnica osnovana i na kojem djeluje.
(2) Odluku o sjedištu podružnice donosi Središnji odbor Udruge, prigodom osnivanja ili kasnije, kada se, u skladu sa Statutom i ovim pravilnikom, ukaže potreba za promjenom sjedišta podružnice.

Članak 10.
(1) Podružnica ima znak i pečat.
(2) Znak podružnice je isti kao i Statutom utvrđeni znak Udruge.
(3) Pečat podružnice je istog oblika, veličine i sadržaja kao i Statutom utvrđeni pečat Udruge, s tim da u sredini umjesto riječi "ZAGREB" stoji riječ "PODRUŽNICA", a ispod nje naziv sjedišta podružnice.

IV. SADRŽAJ I PODRUČJE DJELOVANJA PODRUŽNICA

Članak 11.
Podružnice djeluju na ostvarivanju ciljeva Udruge, kao što su:
1. okupljanje sudionika Domovinskoga rata koji rade na Hrvatskim željeznicama;
2. zaštita statusa i promidžba sudionika Domovinskoga rata;
3. pružanje svekolike pomoći svojim članovima;
4. promidžba državotvorne opstojnosti Republike Hrvatske, kao pravne i demokratske države;
5. djelovanje protiv svih oblika kriminalnih radnji, kako na Hrvatskim željeznicama, tako i u državi uopće.

Članak 12.
Ciljevi Udruge iz članka 11. ovoga pravilnika ostvaruju se u sklopu sveukupnog djelovanja, a osobito planiranjem i izvršavanjem konkretnih poslova, kao što su:
1. obavješćivanje članova podružnice, mjerodavnih tijela Hrvatskih željeznica, mjerodavnih državnih tijela i svekolike hrvatske javnosti o potrebama i interesima Udruge i njezinih članova, te stvaranje objektivnog javnog mnijenja o tim potrebama i interesima;
2. organiziranje javnih tribina, kulturnih i športskih priredaba;
3. djelovanje i utjecaj članova podružnice u radnim tijelima Hrvatskih željeznica i u državnim tijelima.

Članak 13.
(1)Konkretni poslovi iz članka 12. ovoga pravilnika utvrđuju se godišnjim programom rada podružnice, u skladu s godišnjim programom rada Udruge, a realiziraju se izvršavanjem neposrednih zadataka utvrđenih tim programom.
(2)Neposredne zadatke iz stavka 1. ovoga članka izvršavaju tijela podružnice, pojedini članovi ili radne skupine.
(3)U provođenju svojih programa rada podružnice su samostalne.

Članak 14.
Podružnica djeluje na području mjesta odnosno dijela funkcionalnog ustroja Hrvatskih željeznica, za koje je osnovana.

V. TIJELA PODRUŽNICA

Članak 15.
(1) Tijela podružnica jesu: zborovi članova podružnica i izvršni odbori, kao kolektivna, te predsjednici izvršnih odbora (predsjednici podružnica), kao individualna tijela.
(2) Mandat predsjednika i ostalih članova izvršnih odbora traje četiri godine, uz mogućnost višekratnog obnavljanja.

Članak 16.
Zborove Članova podružnica čine svi članovi Udruge u pojedinim podružnicama.

ČLANAK 17.
Zborovi članova podružnica razmatraju i odlučuju o pitanjima koja su im Statutom Udruge i ovim pravilnikom stavljena u nadležnost.

Članak 18.
(1) Zborove članova podružnica sazivaju i njihovim radom rukovode predsjednici izvršnih odbora, koji su ujedno i predsjednici podružnica.
(2) Na rad zborova članova podružnica, te na prava i dužnosti članova na tim zborovima, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Statuta, koje uređuju rad Sabora Udruge, te prava i dužnosti predstavnika u Saboru.

Članak 19.
Radom podružnica rukovode izvršni odbori podružnica.

Članak 20.
(1) Izvršni odbori podružnica imaju od tri do jedanaest članova, ovisno o broju članova Udruge u pojedinoj podružnici.
(2) Članove izvršnih odbora podružnica među sobom biraju članovi podružnica na zborovima članova podružnice, i to većinom glasova svih članova dolične podružnice, na vrijeme od četiri godine, bez ograničenja broja mandata.
(3) Članovi izvršnog među sobom biraju predsjednika izvršnog odbora, koji je istovremeno i predsjednik dotične podružnice.

Članak 21.
(1) Za svoj rad izvršni odbor i njegov predsjednik odgovaraju članovima podružnice.
(2) Na zahtjev Središnjeg odbora Udruge ili na prijedlog najmanje trećine ukupnog broja članova podružnice, članovi podružnice, većinom glasova ukupnog broja svih članova podružnice, na zboru članova podružnice, mogu izvršni odbor, njegovog predsjednika ili drugog člana, razriješiti dužnosti i prije isteka mandata na koji su izabrani.


Članak 22.
Predsjednika izvršnog odbora podružnice u slučaju spriječenosti zamjenjuje član izvršnog odbora koga odredi izvršni odbor i na koga se odgovarajuće primjenjuju odredbe ovoga pravilnika koje uređuju prava i dužnosti predsjednika izvršnog odbora.


Članak 23.
Na rad izvršnih odbora podružnica, na njihova prava i dužnosti; te na pravu i dužnosti njihovih članova, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Statuta Udruge, koje ureduju rad Središnjeg abora Udruge, njegova prava i dužnosti, te prava i dužnosti njegovih članova.


Članak 24.
(!) Predsjednici podružnica obavljaju poslove utvrđene Statutom Udruge, ovim pravilnikom i drugim općim aktima Udruge, a osobito:
1. temeljem ovlasti izvršnih odbora podružnica predstavljaju podružnice čiji su predsjednici,
2. sazivaju zborove članova podružnica i predsjedaju im,
3. sazivaju sjednice izvršnih odbora podružnica i predsjedaju im,
4. provode i skrbe da se u podružnicama čiji su predsjednici provode odluke i drugi akti Sabora i Središnjega odbora Udruge,
5. potpisuju odluke i druge akte što ih donose zborovi članova i izvršni odbori podružnica čiji su predsjednici,
6. obavljaju i druge poslove utvrđene Statutom Udruge, ovim pravilnikom i drugim aktima tijela Udruge.
(2) Odluku o zasnivanju radnog ili ugovornog odnosa s predsjednicima podružnica, o visini primanja i o drugim pitanjima u vezi s time donosi Središnji odbor Udruge.

Članak 25.
U svemu ostalome, što ovim pravilnikom nije uređeno, a odnosi se na rad predsjednika podružnica i na njihova prava i dužnosti, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Statuta Udruge, koje uređuju rad predsjednika Udruge i njegova prava i dužnosti.

VI. PREDSTAVLJANJE PODRUŽNICA

Članak 26.
(1) Podružnice predstavljaju njihovi predsjednici, odnosno osobe koje ih zamjenjuju, i to temeljem ovlasti koju im svojom odlukom daju izvršni odbori podružnica.
(2) Temeljem odluke izvršnog odbora podružnicu može u iznimnim slučajevima predstavljati i druga osoba koja ne mora biti član izvršnog odbora, pa ni član dotične podružnice.

VII. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA PODRUŽNICA

Članak 27.
Na ostvarivanje javnosti rada podružnica i njihovih tijela odgovarajuće se primjenjuju odredbe Statuta, koje ureduju ostvarivanje javnosti rada Udruge i njezinih tijela.

VIII. ČLANSTVO PODRUŽNICA

Članak 28.
Članstvo podružnica sastoji se od članova Udruge, koji žive odnosno rade na područjima mjesta odnosno dijelova funkcionalnog ustroja Hrvatskih željeznica, za koja su podružnice osnovane.

Članak 29.
Na prava, obveze i stegovnu odgovornost članova podružnica odgovarajuće se primjenjuju odredbe Statuta Udruge, koje uređuju prava, obveze i stegovnu odgovornost članova Udruge.

IX. PRESTANAK PODRUŽNICA

Članak 30.
(1) Podružnice prestaju postojati kada prestanu postojati Statutom utvrđeni uvjeti za njihovo osnivanje.
(2) Odluku o prestanku podružnice donosi Središnji odbor Udruge, na obrazloženi pisani prijedlog Predsjedništva.

Članak 31.
U slučaju prestanka podružnice, imovina Udruge kojom je ta podružnica raspolagala prenosi se na raspolaganje podružnici odnosno podružnicama u koje su prešli članovi bivše podružnice, i to proporcionalno broju članova koji su prešli u druge podružnice.

TUMAČENJE PRAVILNIKA

Članak 32.
Tumačenje odredaba ovoga pravilnika daje Središnji odbor Udruge.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 33.
Ovaj pravilnik stupa na snagu s danom donošenja.

PREDSJEDNIK SREDIŠNJEG ODBORA
Siniša Mastelić