Na temelju članka  11 . stavak 2. I 3. I članka 3. Stvak  1. Zakona o udrugam ( „Narodne novine“ broj „09“) te članka 52 točka 2 i članka 1 Statuta .Sabor Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata Hrvatskih željeznicaodržan 1998. u  Zagrebu donio je

 

STATUT
UDRUGE  BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKIH ŽELJEZNICA

1.OPĆE ODREDBE

Članak  1
Udruga braniteljai invalida Domovinskog rata Hrvatskih željeznica ( u daljnem tekstu Udruga) je izvanstranačka  udruga dragovoljno udruženih građana i pravnih osoba koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih i drugih interesa i ciljeva branitelja i invalida Domovinskog rata na Hrvatskim željeznicama, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju odredbama ovoga Statuta kao temeljnog općeg akta kojim se uređuje ustroj i djelovanje Udruge , ako zakonom nije drugačije  određeno.
Članak 2.
U skladu sa člankom 1, ovaj statut sadrži odredbe kojima se utvrđuju i uređuju:

 1. naziv i sjedište Udruge
 2. područje na kojem Udruga djeluje
 3. zastupanje Udruge
 4. ciljevi Udruge i djelatnosti kojima se ti ciljevi ostvaruju
 5. ostvarivanje javnosti rada Udruge
 6. članstvo i članarina
 7. prava, obveze i stegovna odgovornost članova
 8. unutarnji ustroj Udruge
 9. tijela Udruge, njihov sastav,ovlasti,način,odlučivanja,uvjeti i način izbora i opoziva,trajanje mandata te odgovornost članova
 10. imovina Udruge, način njezinog stjecanja i raspolaganja mogučom dobiti
 11. prestanak rada Udruge i postupak raspolaganja njezinom imovinom
 12. ostala pitanja koja se temeljem zakona ili drugih propisa uređuju statutom

Članak 3.
Udruga je upisana u Registar udruženja građana Republike Hrvatske, pod registarskim brojem 1848, Knjiga II.

II. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE
Članak 4.
Naziv Udruge glasi:
UDRUGA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKIH ŽELJEZNICA
Članak 5.

 1. Sjedište Udruge je u Zagrebu
 2. adresa Udruge je : Mihanovićeva ul. br. 12
 3. Udruga može promijeniti sjedište i adresu. O promjeni sjedišta odlučuje Sabor, a o promjeni adrese Središnji odbor Udruge.

Članak 6.

 1. Udruga ima znak i pečat
 2. opis znaka i pečata Udruge opisan je u prilogu broj 1 koji je sastavni dio ovoga statuta

III. PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE
Članak 7.

 1. Udruga djeluje na čitavom području Republike Hrvatske
 2. Udruga može djelovati i na području druge države,ako je propisima Republike Hrvatske i dotične druge države to moguće
 3. radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim statutom Udruga se može u skladu sa zakonom udruživati u odgovarajuće saveze ili zajednice, ili se učlanjivati u međunarodne udruge, a može i na druge načine ostvarivati suradnju sa srodnim udrugama i institucijama u zemlji i u svijetu.

IV. ZASTUPANJE UDRUGE
Članak 8.

 1. Udrugu kao pravnu osobu zastupaju predsjednik i tajnik Udruge, odnosno osobe koje ih zamjenjuju
 2. temeljem punomoći koju daje i čiji sadržaj, opseg i trajanje određuje predsjednik Udruge, odnosno osoba koja ga zamjenjuje, Udrugu može zastupati i druga osoba koja ne mora biti član Udruge.

V. CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

 • Ciljevi Udruge

Članak 9.
Ciljevi Udruge jesu:

 • okupljanje sudionika Domovinskog ratakoji rade na Hrvatskim željeznicama
 • zaštita statusa i promidžba sudionika Domovinskog rata
 • pružanje svekolike pomoći svojim članovima
 • promidžba državotvorne opstojnosti Republike Hrvatske, kao pravne i demokratske države
 • djelovanje protiv svih oblika kriminalnih radnji, kako na Hrvatskim željeznicama, tako i u državi uopće
 • Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi  Udruge

Članak 10.
(1.) Ciljevi Udruge ostvaruju se u sklopu sveukupne djelatnosti Udruge, a osobito planiranjem i izvršavanjem konkretnih poslova kao što su :

 • obavješćivanje članova Udruga, mjerodavnih tijela Hrvatskih željeznica, mjerodavnih državnih tijela i svekolike hrvatske javnosti o potrebama i interesima Udruge i njezinih članova, te stvaranje objektivnog javnog mnijenja o tim potrebama i interesima
 • stjecanjem prihoda članarinom, dohodovnim prihodom trgovačkoga društva „Željeznički dragovoljac“, d.o.o.,donacijama i ostalim izvorima prihoda
 • organiziranjem javnih tribina, kulturnih i športskih priredaba
 • djelovanje i utjecaj članova Udruge u radnim tijelima uprave Hrvatskih željeznica i u državnim tijelima.

(2.) Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga može obavljati i druge djelatnosti u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim statutom.
Članak 11.

 • konkretni poslovi iz članka 10 ovoga statuta utvrđuju se godišnjim programom rada Udruge, a realiziraju se izvršenjem neposrednih zadataka utvrđenih tim programom
 • neposredne zadatke iz stavka 1. ovoga članka izvršavaju organi Udruge, pojedini članovi ili radne skupine

3.  Izdavačka djelatnost
Članak 12.

 • radi obavješćivanja javnosti o socijalnim zdravstvenim i drugim prilikama među članstvom, o radu Udruge i o problemima što ih u svome djelovanju ima, te radi promicanja i što djelotvornijeg ostvarivanja svojih ciljeva, Udruga se može baviti i izdavačkom djelatnošću.
 • pokretanju, oblicima, načinu i opsegu ciljeva izdavačke djelatnosti, te o drugim pitanjima u vezi s tom djelatnošću, odlučuje Središnji odbor

VI. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA UDRUGE
Članak 13.

 • rad Udruge je javan
 • sjednicama  tijela Udruge mogu biti nazočni predstavnici sredstava javnog priopćavanja

Članak 14.
Središnji odbor i druga tijela Udruge osiguravaju javnost rada udruge i skrbe da članovi budu pravovremeno obaviješteni o radu, problemima i drugim važnijim pitanjima u Udruzi, te o svim odlukama i drugim aktima donesenim u Udruzi i ugledu ili časti i ugledu člana Udruge i u drugim sličnim opravdanim slučajevima.

VII. ČLANSTVO U UDRUZI
1.   Opće odredbe o članstvu u Udruzi
Članak 16.
Članovi Udruge mogu biti redoviti, podupirući ili počasni
2.   Redoviti članovi
Članak 17.

 1. redovitim članom Udruge može u skladu sa zakonom i pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim statutom , postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj( domaća pravna osoba).
 2. redovitim članom Udruge, u skladu sa zakonom može postati i stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana pravna osoba).

Članak 18.
(1. )       Uz uvjete određene zakonom redovitim članom Udruge može postati svaki zaposlenik Hrvatskih željeznica:

 • koji je kao pripadnik Ministarstva unutarnjih poslova i / ili oružanih snaga Republike Hrvatske, u ratnim postrojbama bio u vremenu od 17.kolovoza 1990. do 31. prosinca 1991, bez obzira na to koliko je vremena proveo u tim postrojbama
 • koji je u vremenu od 01.siječnja 1992. pa nadalje u ratnim postrojbama Republike Hrvatske proveo najmanje šest mjeseci
 • invalid Domovinskog rata, bez obzira na to u kojem je razdoblju i koliko je vremena proveo u ratnim postrojbama Republike Hrvatske
 • pripadnik djelatnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova ili Hrvatske vojske, koji je prethodno bio zaposlenik Hrvatskih željeznica može postati redovnim članom Udruge ako udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovog članka
 • pored osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka redovitim članom Udruge može postati i roditelj, bračni drug ili dijete poginulog ili nestalog zaposlenika Hrvatskih  željeznica koji je u vrijeme pogibije ili nestanka bio pripadnik ratnih postrojbi Republike Hrvatske odnosno invalid Domovinskog rata
 • svojstvo pripadnika ratnih postrojbi odnosno invalida Domovinskog rata iz stavka 1-3 ovog članka dokazuje se odgovarajućim ispravama Ministarstva obrane odnosno tijela nadležnog za utvrđivanje svojstva invalida Domovinskog rata

Članak 19.

 • za primanje u redovito članstvo Udruge zaposlenik Hrvatskih željeznica podnosi podružnici nadležnoj po mjestu svoga zaposlenja popunjen i potpisan obrazac pristupnice s priloženim dokazima o ispunjava nju uvjeta iz članka 18. ovog statuta
 • odluku o primanju redovitog člana donosi izvršni odbor podružnice kojoj je podnesena pristupnica, te o svojoj odluci obavješćuje podnositelja pristupnice, u roku od šezdeset dana od dana primitka pristupnice i priloženih dokaza
 • ako je pristupnica odbijena podnositelj ima pravo prigovora Središnjem odboru u roku od petnaest dana od primitka obavijesti o odbijanju
 • odluka Središnjeg odbora o prigovoru iz stavka 3. ovoga članka je konačna

Članak 20.

 • nakon donošenja odluke o primitku, primljenom članu podružnica izdaje člansku iskaznicu
 • sadržaj i oblik članske iskaznice utvrđuje Središnji odbor Udruge

Članak 21.

 • iznimno od odredaba članka 18. ovoga statuta redovitim članom Udruge može postati i onaj zaposlenik Hrvatskih željeznica koji ne udovoljava uvjetima iz toga članka, a želi postati članom Udruge, ako podnese pisanu zamolbu zajedno s popunjenom i potpisanom pristupnicom podružnici nadležnoj po mjestu svoga zaposlenja
 • odluku o zamolbi iz stavka 1. ovoga članka donosi Središnji odbor na prijedlog izvršnog odbora podružnice kojoj je zamolba podnesena
 • odluka Središnjega odbora iz stavka 2. ovoga članka je konačna
 • Podupirući članovi

 

Članak 22.

 • podružnice članom Udruge može postati fizička i pravna osoba iz članka 17 ovoga statuta koja svojim radom odnosno djelatnošću i materijalnom pomoći pridonosi ostvarivanju ciljeva Udruge
 • odluku o primanju podupirućeg člana donosi Središnji odbor na zamolbu fizičke ili pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka, te na vlastit poticaj, odnosno na prijedlog kojega od tijela Udruge ili jedne ili više podružnica
 • Počasni članovi

Članak 23.

 • počasnim članom Udruge može postati samo fizička osoba iz članka 17 ovoga statuta koja svojim stručnim, političkim ili inim društvenim ugledom zaslužuje počasno članstvo u Udruzi
 • počasno članstvo dodjeljuje Sabor Udruge na svečan način i na temelju obrazloženog  pisanog prijedloga kojega od tijela Udruge ili podružnice odnosno najmanje deset redovith članova Udruge
 • o počasnom članstvu Sabor počasnom članu dodjeljuje povelju
 • sadržaj i oblik povelje iz stavka 3. ovog članka utvrđuje Središnji odbor

5.Prava i obveze redovitih članova Udruge
Članak 24.
prava redovitih članova Udruge jesu:

 • sudjelovati u radu Udruge i njezinih tijela, u skladu s ovim statutom
 • birati i biti biran u tijela Udruge
 • davati prijedloge i mišljenja o radu Udruge i podsticati djelatnosti Udruge utvrđene ovim statutom
 • biti pravodobno obaviješten o svim aktivnostima,stajalištima, odlukama i drugim aktima Udruge
 • koristiti pogodnosti koje Udruga ishodi za svoje redovite članove na način i pod uvjetima određenim zakonom i drugim propisima te ovim statutom, odlukama i drugim aktima Udruge

Članak 25.

 • obveze redovitih članova Udruge jesu:
 • raditi na ostvarivanju ciljeva Udruge
 • u svom radu u Udruzi primjenjivati odredbe ovoga statuta, odluke i druge akte Udruge
 • sudjelovati u aktivnostima Udruge u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima
 • savjesno rukovati imovinom Udruge
 • biti moralan, te u svakoj prigodi čuvati ugled Udruge i pomagati njezinom razvijanju i unapređenju
 • redovito plaćati članarinu
 • članarinu utvrđuje Sabor Udruge a  način i vrijeme njezinog  plaćanja određuje Središnji odbor
 • Prava i obveze podupirućih i počasnih članova Udruge

Članak 26.

 1. podupirući i počasni članovi Udruge imaju sva prava i obveze kao i redoviti članovi, osim prava iz članka 24. točka 5. i obveza iz članka 25. stavak 1. točka 6. ovoga statuta
 2. podupirući i počasni članovi dužni su djelovati u skladu s ovim statutom
 3. podupirući i počasni članovi ne plaćaju članarinu
 • Stegovne odredbe

Članak 27.

 • članu Udruge koji prekrši odredbe ovoga statuta izriče se jedna od stegovnih mjera
 1. opomena, za lakše prekršaje
 2. posljednja  opomena, za teže prekršaje
 3. isključenje iz Udruge, za najteže prekršaje
 • o tome radi li se o lakšem, težem ili najtežem prekršaju odlučuje tijelo koje vodi stegovni postupak u prvom odnosno u drugom stupnju

Članak 28.

 • stegovni postupak pokreće se na zahtjev:
 1. predsjednika Udruge ili predsjednika podružnice, odnosno osoba koje ih zamjenjuju
 2. najmanje triju članova bilo kojega tijela Udruge
 3. najmanje deset članova Udruge
 • stegovni postupak u prvom stupnju provodi i stegovnu mjeru, izriče izvršni odbor
 • protiv članova Udruge koji obavljaju dužnosti u središnjim tijelima, stegovni postupak u prvom stupnju provodi i stegovne mjere izriče Sud časti Udruge

Članak 29.

 • svakom članu Udruge mora biti omogućeno da se pred tijelom koje protiv njega vodi stegovni postupak očituje o svim dokazima koji se protiv njega iznose i to prije izricanja stegovne mjere
 • članom tijela koje vodi stegovni postupak ne smije biti član Udruge protiv kojega se vodi postupak, osoba koja je podnositelja ili supodnositelj zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka ni bilo koja druga osoba u čiju se nepristranost može utemeljeno posumnjati
 • prije donošenja odluke o isključenju člana središnjeg tijela Udruge, Sud časti mora zatražiti od zbora podružnice kojoj taj član pripada mišljenje o opravdanosti izricanja mjere isključenja
 • predsjednik, dopredsjednici i ostali članovi predsjedništva Udruge ne mogu biti isključeni iz Udruge sve dok odluku o isključenju ne potvrdi tijelo koje ih je izabralo
 • do donošenja odnosno potvrđivanja konačne odluke o isključenju iz Udruge u smislu stavka 3.i 4. ovoga članka, osobe iz tih stavaka udaljuju (suspendiraju)se sa svojih dužnosti, a te će dužnosti za to vrijeme obavljati član Udruge kojega odredi Središnji odbor
 • odluku o udaljenju (suspenziji) u smislu stavka 5. ovoga članka donosi tijelo koje vodi stegovni postupak

Članak 30.
odluke o izricanju stegovne mjere i o udaljenju (suspenziji)donose se u pisanom obliku, te moraju sadržati uvod, izreku, obrazloženje i pouku o pravu na žalbu
Članak 31.

 • protiv odluke o udaljenju (suspenziji )i o stegovnoj mjeri član Udruge kome je udaljenje ili mjera izrečena, može izjaviti pisanu žalbu, i to u roku od petnaest dana od dana primitka prvostupanjske odluke
 • žalba se izjavljuje putem tijela koje je donijelo prvostupanjsku odluku i to :

1.zboru članova podružnice, ako je prvostupanjsku odluku donio izvršni odbor podružnice
2.Saboru Udruge, ako je prvostupanjsku odluku donio Sud časti

 • odluka o žalbi mora se donijeti u roku or trideset dana od dana primitka žalbe

Članak 32.

 • odluka o žalbi (drugostupanjska odluka) je konačna, osim odluke kojom se potvrđuje odluka o isključenju iz Udruge
 • protiv drugostupanjske odluke kojom se potvrđuje odluka o isključenju iz Udruge član kojem je ta mjera izrečena može izjaviti pisanu reviziju, i to u roku od trideset dana od dana primitka drugostupanjske odluke o isključenju
 • revizija se izjavljuje putem tijela koje je donijelo prvostupanjsku odluku i to:
  • Središnjem odboru ako je drugostupanjsku odluku o isključenju donio zbor članova podružnice
  • Saboru Udruge ako je drugostupanjsku odluku o isključenju donio Središnji odbor Udruge
 • odluku o reviziji Središnji odbor mora donijeti u roku od tri mjeseca, a Sabor na prvom zasjedanju, računajući od dana podnošenja revizije
 • odluka donesena povodom revizije je konačna

 Članak 33.
       odluke u stegovnom postupku donose se većinom glasova svih članova tijela koje donosi odluku.

 • Prestanak članstva u Udruzi

   Članak 34.

 •  članstvo u Udruzi prestaje:

1. vlastitom pisanom odlukom o istupanju iz Udruge
     2. neplaćanjem članarine u ukupnom trajanju od najmanje šest mjeseci
    3. isključenjem u stegovnom postupku
    4. smrću

 • član Udruge kojem je prestalo članstvo briše se iz evidencije članova Udruge

VIII. UNUTARNJE USTROJSTVO UDRUGE
Članak 35.

 • unutarnje ustrojstvo Udruge uspostavlja se prema teritorijalnom i funkcionalnom ustroju Hrvatskih željeznica
 • u iznimno važnim i hitnim slučajevima, a u interesu Udruge i njezinih ciljeva Središnji odbor može na unutarnje ustrojstvo Udruge primijeniti i druge kriterije

Članak 36.

 • unutarnji ustrojstveni oblici Udruge su podružnice
 • podružnice nemaju svojstvo pravne osobe

Članak 37.

 • podružnice osnivaju redoviti članovi Udruge u onim mjestima na području Republike Hrvatske u kojima ima najmanje deset članova Udruge
 • u mjestima u kojima zbog premalog broja članova Udruge nije moguće osnivanje podružnice, članovi se priključuju jednoj od najbližih postojećih podružnica kojoj žele

Članak 38.
djelokrug i nadležnost podružnice utvrđuje se pravilima koja donosi zbor članova podružnice večinom glasova, a potvrđuje ih Sabor Udruge
Članak 39.

 • radom podružnice rukovodi izvršni odbor podružnice, koga, većinom glasova svih članova podružnice, među sobom biraju članovi podružnice na zboru članova podružnice, na vrijeme od četiri godine, bez ograničenja broja mandata
 • izvršni odbor podružnice ima od tri do jedanaest članova, koji među sobom biraju predsjednika
 • za svoj rad izvršni odbor i njegov predsjednik odgovaraju članovima podružnice
 • na zahtjev Središnjeg odbora ili na prijedlog najmanje trećine ukopnog broja svih članova  podružnice mogu na zboru članova podružnice izvršni odbor razriješiti dužnosti i prije isteka mandata na koji je izabran
 • predsjednika izvršnog odbora podružnice u slučaju spriječenosti zamjenjuje član izvršnog odbora koga odbor odredi i na koga se odgovarajuće primjenjuju odredbe stavka 1-4 ovoga članka

 

IX. TIJELA UDRUGE
1.Opće odredbe o tijelima Udruge
Članak 40.

 • tijela Udruge jesu:  Sabor, Središnji odbor, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti, kao kolektivna, te predsjednik, tajnik i koordinator Udruge, kao individualna tijela
 • Središnji odbor može osnivati i druga stalna,pomoćna ili privremena radna tijela, a i druge pomoćne oblike organiziranja i djelovanja.Odlukom o osnivanju pojedinog oblika radnog tijela odnosno pojedinog oblika organiziranja i djelovanja, utvrđuju se njegovi zadaci, sastav (broj i struktura članova) i nadležnost
 • mandat predsjednika, dopredsjednika i ostalih članova svih kolektivnih tijela iz stavka 1. ovoga članka, kao i mandat individualnih tijela iz istoga stavka, traje četiri godine, uz mogućnost višekratnog obnavljanja
 • trajanje mandata tijela iz stavka 2. ovoga članka određuje se odlukom o osnivanju dotičnog tijela

2. Sabor Udruge
Članak 41.

 1. Sabor je najviše tijelo Udruge
 2. Sabor razmatra i odlučuje o pitanjima koja se odnose na Udrugu kao cjelinu, ali i o pitanju podružnica kao ustrojstvenih oblika Udruge, kada važnost tih pitanja prelazi okvire same podružnice

Članak 42.
Sabor zasjeda redovito i izvanredno
Članak 43.

 1. redovito zasjedanje Sabora saziva se svake godine, a saziva ga predsjednik Udruge najmanje mjesec dana prije održavanja
 2. odluka o sazivanju sadrži prijedlog dnevnog reda, vrijeme i mjesto održavanja zasjedanja
 3. redovito zasjedanje Sabora na kojem se obavlja izbor tijela Udruge(izborni Sabor) održava se svake četvrte godine

Članak 44.

 1. izvanredno zasjedanje Sabora predsjednik Udruge saziva najmanje mjesec dana prije održavanja i to temeljem vlastite odluke ili temeljem pisanog zahtjeva potpisanog od najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Sabora
 2. odluka o sazivanju  sadrži prijedlog dnevnog reda, vrijeme i mjesto održavanja zasjedanja
 3. na izvanrednom zasjedanju raspravlja se i odlučuje samo o onome što sadrži prijedlog dnevnoga reda toga zasjedanja

Članak 45.

 1. Sabor Udruge čine predstavnici članova Udruge izabrani u podružnicama
 2. broj predstavnika u Saboru utvrđuje se tako da svaka podružnica na svakih započetih trideset redovitih članova bira po jednog predstavnika, a svaki podupirući član bira jednog predstavnika
 3. broj predstavnika u Saboru utvrđuje Središnji odbor, u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka

Članak 46.
Verifikacija mandata predstavnika članova u Saboru Udruge obavlja Sabor, na prijedlog verifikaciskog povjerenstva, koje bira Sabor
Članak 47.
Prava predstavnika u Saboru jesu:

 1. sudjelovati u raspravljanju i odlučivanju o pitanjima koja su na dnevnom redu Sabora i njegovih tijela
 2. ¸ocjenjivati rad tijela Udruge i njihovih izvršnih i radnih tijela( komisija, radnih grupa i sl.)
 3. predlagati razmatranje pojedinih pitanja važnih za Udrugu
 4. biti obaviješteni o radu tijela Udruge
 5. zalagati se za ostvarivanje zaključaka donesenih u podružnici u kojoj su izabrani za predstavnika u Saboru
 6. koristiti druga prava utvrđena ovim statutom

Članak 48.
Dužnosti predstavnika u Saboru Udruge jesu:

 1. iznositi stavove podružnice čiji su predstavnici
 2. prisustvovati i sudjelovati u radu Sabora i njegovih tijela, osobito u odlučivanju o pitanjima koja su na dnevnom redu
 3. jačati aktivnosti tijela čiji su članovi i protiviti se odlučivanju izvan nadležnih tijela utvrđenih ili predviđenih ovim statutom
 4. obavješćivati podružnice čiji su predstavnici o pitanjima o kojima će raspravljati i odlučivati Sabor i njegova tijela
 5. izvješćivati podružnice o donesenim odlukama i drugim aktima i zalagati se za njhovo provođenje

Članak 49.
Zasjedanje Sabora mogu, na poziv ili po odobrenju predsjednika, biti nazočni i sudjelovati u njezinom radu i osobe koje nisu predstavnici članova Udruge, ali bez prava odlučivanja
Članak 50.Članovi Udruge dužni su najmanje petnaest dana nakon primitka odluke ili obavijesti o sazivanju izbornog Sabora dostaviti Središnjem odboru ime i druge podatke o svome predstavniku u novom sazivu Sabora Udruge
Članak 51.
Prijavljenim predstavnicima upućuje se poziv na zasjedanje Sabora najkasnije petnaest dana prije dana zasjedanja. Uz poziv dostavlja se pisani materijal za zasjedanje ( prijedlog dnevnoga reda, izvješća, prijedlozi odluka i dr.)
Članak 52.
Na zasjedanju Sabora može se pravovaljano odlučivati kada su nazočni predstavnici više od polovice broja podružnica Udruge
Članak 53.

 • zasjedanje Sabora vodi radno predsjedništvo
 • radno predsjedništvo se sastoji od predsjednika Sabora i četiri člana izabranih iz redova predstavnika Sabora
 • na početku zasjedanja Sabora određuje se način glasovanja ( tajno, javno)
 • prije glasovanja provodi se rasprava radi usuglašavanja stavova predstavnika članova Udruge

    Članak 54.

 • Sabor odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih predstavnika
 • iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Sabor odlučuje dvotrećinskom većinom glasova nazočnih predstavnika kad se odlučuje o donošenju statuta i drugih općih akata i o njihovim izmjenama i dopunama, a tročetvrtinskom većinom glasova nazočnih predstavnika o prestanku rada Udruge
 • odluke i drugi akti što ih je donio Sabor obvezuju sve članove Udruge

Članak 55.
Na svom redovitom zasjedanju Sabor obavlja osobito ove poslove:

 • donosi statut i ostale opće akte Udruge, te njihove izmjene i dopune, ako za pojedine opće akte nije nadležno koje drugo tijelo
 • donosi program djelovanja Udruge
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i ostale članove središnjih tijela Udruge, za čiji izbor i razrješavanje je Sabor nadležan temeljem  odredaba ovoga statuta ili kojeg drugog općeg akta
 • raspravlja o izvješću središnjih tijela Udruge o njihovu radu između dvaju zasjedanja Sabora, te ocjenjuju rad ovih tijela
 • utvrđuje kadrovsku politiku Udruge
 • odlučuje o ustanovljenju priznanja članovima Udruge i zaslužnim pojedincima za rad u tijelima Udruge, te drugim osobama i organizacijama zaslužnim za promicanje i realizaciju ciljeva Udruge
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina
 • odlučuje o prestanku rada Udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom

3. Središnji odbor
Članak 56.

 1. Središnji odbor je kolektivni izvršni organ Sabora kojem odgovara za svoj rad
 2. članovi Središnjeg odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti za rad Središnjeg odbora

Članak 57.
Središnji odbor bira se iz reda predstavnika u Saboru, a čine ga predsjednik Udruge i predsjednici podružnica, te pojedan član iz svake podružnice
Članak 58.
Iz reda članova Središnjeg odbora Sabor bira predsjednika i dopredsjednike Udruge koji su istodobno predsjednik odnosno dopredsjednici Središnjeg odbora i predsjednik odnosno dopredsjednici Sabora
Članak 59.

 1. Središnji odbor radi i odlučuje kolektivno u sjednicama
 2. sjednice saziva predsjednik Udruge
 3. predsjednik Udruge saziva sjednice Središnjeg odbora kad se za to ukaže potreba ili na pisani zahtjev najmanje trećine članova Središnjeg odbora

Članak 60.

 1. Središnji odbor na svojim sjednicama pravovaljano odlučuje ako je prisutno više od polovice njegovih članova
 2. Središnji odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova

Članak 61.
Zadaci Središnjeg odbora jesu:

 1. pripremanje zasjedanja Sabora
 2. odlučivanje o načinu provođenja smjernica i programa rada utvrđenih na Saboru,te vođenja rada i djelovanja Udruge u skladu s tim smjernicama i programom
 3. osnivanje stalnih i povremenih povjerenstava i ostalih radnih tijela  ( u nastavku teksta: radna tijela), određivanje njihovog sastava, imenovanje i razrješavanje njihovih predsjednika, te odlučivanje o njihovu radu
 4. donošenje godišnjeg programa rada udruge, financijskog plana i zaključnog računa, te raspravljanje i odlučivanje o rezultatima iz financijskih obračuna
 5. odlučivanje o raspodjeli novčanih sredstava Udruge
 6. donošenje poslovnika o svome radu, te o radu Nadzornog odbora, Suda časti i radnih tijela
 7. imenovanje i razrješenje tajnika, koordinatora i rizničara Udruge
 8. odlučivanje o drugim pitanjima iz rada Udruge između dvaju zasjedanja Sabora

. 4. Predsjedništvo
Članak 62

 1. Predsjedništvo je izvršno tijelo Središnjeg odbora , koje čine predsjednik i dopredsjednici Udruge, te tajnik, koordinator i administrator
 2. konkretan  djelokrug i način rada Predsjedništva određuje Središnji odbor svojom odlukom i poslovnikom

5. Nadzorni odbor
Članak 63.

 1. Nadzorni odbor nadzire materijalno i novčano poslovanje Udruge,njezinih tijela i podružnica
 2. Nadzorni odbor radi po poslovniku koji donosi Središnji odbor i u svojem je radu potpuno samostalan i neovisan

Članak 64.

 1. Nadzorni se odbor sastoji od predsjedništva i četiri člana koje bira sabor
 2. predsjednik i ostali članovi Nadzornog odbora ne smiju biti članovi bilo kojeg drugog središnjeg tijela Udruge

Članak 65.

 1. izvješće o svome radu Nadzorni odbor podnosi Središnjemu odboru najmanje svakih šest mjseci, te na redovitom i izvanrednom zasjedanju Sabora
 2. svakom utvrđenom nezakonitom i nestatutarnom djelovanju u Udruzi Nadzorni odbor mora izvijestiti Središnji odbor, pisanim izvješćem

6.Sud časti
Članak 66.

 1. Sud časti vodi stegovni  postupak, a obavlja i druge poslove koji su predviđeni ovim statutom ili aktom u skladu s ovim statutom (primanje pritužbi članova na rad tijela i pojedinaca u Udruzi i sl.)
 2. Sud časti radi po poslovniku, u skladu s ovim statutom, u svome je radu potpuno samostalan i za taj rad odgovara isključivo Saboru Udruge

Članak 67.

 1. Sud časti sastoji se od predsjednika i tri člana koje bira Sabor Udruge
 2. Predsjednik i ostali članovi Suda časti ne smiju bit članovi bilo kojeg drugog središnjeg tijelaq Udruge

Članak 68.
Izvješće o svome radu Sud časti podnosi Središnjem odboru najmanje svakih šest mjeseci, te na redovitom i izvanrednom zasjedanju Sabora
7.Predsjednik udruge
Članak 69.
(1.)    Predsjednik  Udruge obavlja sve poslove utvrđene ovim statutom i drugim općim aktima Udruge, a osobito:

 1. zastupa i predstavlja Udrugu
 2. saziva zasjedanje Sabora i sjednice Središnjega odbora Udruge
 3. provodi i brine se da druga tijela i pojedinci provode odluke i druge akte Sabora i Središnjega odbora Udruge
 4. potpisuje odluke i druge akte što ih donosi Sabor i Središnji odbor Udruge
 5. predsjedava zasjedanjima Sabora, te sjednicama Središnjega odbora i Predsjedništva Udruge
 6. predlaže osobu za tajnika Udruge
 7. obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom i programima rada  Udruge

(2.)         odluku o zasnivanju radnog ili ugovornog odnosa s predsjednikom , o visini primanja i o drugim pitanjima u vezi s time donosi Središnji odbor udruge
8. Tajnik Udruge
Članak 70.
(1.) Tajnik  Udruge :

 1. zastupa i predstavlja Udrugu
 2. pomaže predsjedniku Udruge u pripremanju dnevnog reda sjednica Središnjega odbora i zasjedanja Sabora
 3. skrbi o poslovima kojima se osigurava funkcioniranje Sabora, Središnjeg odbora i drugih tijela i o izvršavanju odluka i drugih akata Sabora i Središnjega odbora
 4. koordinira rad na obavljanju administrativnih, financijskih, izdavačkih i tehničkih poslova
 5. rukovodi stručnim službama Udruge
 6. obavlja i druge  poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Udruge

(2.) Odluku o zasnivanju radnog ili ugovornog odnosa s tajnikom, o visini primanja i o drugim pitanjima u vezi s time donosi Središnji odbor Udruge
9. Koordinator Udruge
Članak 71.
(1.) Koordinator udruge koordinira rad Udruge s poslovodnim strukturama Hrvatskih željeznica, te s određenim strukturama izvan hrvatskih željeznica ( Vlada, nadležna ministarstva i dr. )
(2.) Koordinatora  Udruge bira Središnji odbor na svojoj konstituirajućoj sjednici
(3.) Koordinator ne mora biti član Središnjega odbora
10. Opoziv dužnosnika Udruge
Članak 72.
(1.) Predsjednik i dopredsjednici, te ostali dužnosnici Udruge mogu biti opozvani
(2.)opozvani mogu biti oni dužnosnici udruge , koji djeluju suprotno odredbama ovoga statuta ili koji svojim ponašanjem štete na zakonu i ovome statutu utemeljenim interesima Udruge
(3.)Opoziv dužnosnika se  obavlja se kao i njihov izbor
11.Počasni predsjednik Udruge
Članak 73.
(1.)  Sabor Udruge može, na prijedlog Središnjega odbora , izabrati počasnoga predsjednika Udruge
(2.) Počasni predsjednik Udruge može biti osoba koja je svojim djelovanjem na promidžbi interesa Udruge i svojom ulogom  u Domovinskom ratu  pridonijela državotvornosti Republike Hrvatske, odnosno koja se isticala svojom djelatnom ulogom tijekom domovinskog rata
(3.)  Osim počasne dužnosti, počasni predsjednik nema nikakve druge dužnosti u Udruzi
(4.)  Počasni predsjednik Udruge može biti opozvan isključivo odlukom Suda časti

X.  IMOVINA UDRUGE
Članak 74.
(1.) Rad Udruge financira se vlastitim sredstvima koja se ostvaruju iz prihoda Udruge.
(2.) Prihodi Udruge formiraju se od:

 1. članarina
 2. darova i legata
 3. dragovoljnih priloga
 4. dotacijama iz Državnog proračuna
 5. doprinosa podupirućih članova i stručnih organizacija
 6. ostalih prihoda u skladu sa zakonom

(3.)  Rashodi Udruge čine potrebni izlasci koji se utvrđuju za pojedine aktivnosti Udruge
(4)  Nalogodavac za izvršenje prihoda i rashoda je predsjednik Udruge
Članak 76.
( 1.) Visina članarine za sve redovite članove Udruge jedinstvena je, te iznosi 1 % ( jedan posto) od neto osobnog dohotka za cijeli mjesec, a obustavlja se prigodom obračuna OD-a, odnosno plaće u sekciji u kojoj član Udruge radi, i to tako da se 30% članarine doznačuje Udruzi, a 70% podružnici kojoj član pripada
(2.)članovi Udruge koji nisu zaposlenici Hrvatskih željeznica članarinu uplaćuju uplatnicom izravno u korist žiro-računa Udruge
(3.) Članovi obitelji poginulih zaposlenika Hrvatskih željeznica, umirovljenici i invalidi Domovinskog rata ne plaćaju članarinu
Članak 77.
Najmanji iznos članarine podupirućih članova utvrđuje Središnji odbor Udruge u sporazumu s njima
Članak 78.
(1.) Materijalno i financijsko poslovanje vodi knjigovodstvo Udruge, a u skladu sa zakonskim i drugim propisima koji se odnose na udruge
(2.) Novac Udruge vodi se na žiro-računu u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda za platni promet odnosno poslovne banke
Članak 79.
(1.) Rad na sjednicama tijela Udruge smatra se društvenom obavezom i materijalno se ne nagrađuje
(2.) Za zasluge i društveni rad u Udruzi i u njezinim tijelima Središnji odbor Udruge može dodijeliti priznanje ili slični oblik nagrade, u skladu s propisima i ovim statutom

XI. PRESTANAK UDRUGE

Članak 80.
(1.) Udruga prestaje postojati uz uvjete i na način koji su određeni zakonom
(2.) odluku o prestanku Udruge donosi sabor Udruge i to tročetvrtinskom  većinom glasova predstavnika nazočnih na zasjedanju i na prijedlog najmanje dvije trećine ukupnog broja članova Društva
(3.) Imovina Udruge u slučaju njezinog prestanka pripada fondu za pomoć djeci hrvatskih željezničara poginulih u Domovinskom ratu

 

XII. DONOŠENJE I TUMAČENJE STATUTA

Članak 81.
(1.) Nacrt statuta i njegovih izmjena  i dopuna priprema i utvrđuje Središnji odbor
(2.) Utvrđeni nacrt statuta Središnji odbor upućuje na javnu raspravu članovima Udruge
(3.) Javna rasprava traje najmanje petnaest dana i u tome roku članovi Udruge mogu Središnjem odboru uputiti svoje primjedbe i prijedloge na nacrt statuta
(4.) Nakon završetka javne rasprave i na temelju primljenih pisanih primjedaba i prijedloga Središnji odbor utvrđuje prijedlog statuta, te ga upućuje Saboru na donošenje
Članak 82.
Tumačenje odredaba ovoga statuta daje Sabor Udruga

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.
S  danom stupanja na snagu ovoga statuta prestaje važiti Statut Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata Hrvatskih željeznica, koji je donesen  20. prosinca 1995.
Članak 84.
Ovaj statut stupa na snagu s danom donošenja.

PREDSJEDNK UDRUGE
--------------------------------------
Siniša Mastelić