Na temelju članka 7. Zakona o udrugama (Narodne novine 88/2001) Osnivačka skupština Saveza  udruga branitelja radnika Republike Hrvatske, dana 29.04.2014. godine, donosi

 

STATUT

SAVEZA UDRUGA BRANITELJA RADNIKA
REPUBLIKE HRVATSKE

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 • Ovim Statutom uređuju se: naziv i sjedište, sastav, područje djelovanja, zastupanje i predstavljanje, grb i pečat, ciljevi i djelatnosti, javnost rada, članstvo, tijela, način izbora i trajanje mandata, financiranja, imovine te druga pitanja važna za rad Saveza udruga branitelja radnika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savez).
 • Savez je dragovoljna, nevladina, nestranačka organizacija, u koju se radi zaštite i promicanja zajedničkih braniteljskih, radničkih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti,udružuju udruge kojeprihvaćaju obveze postupanja i rada po pravilima koja propisuje ustroj Saveza.

 

Naziv i sjedište

Članak 2.

 •  Udruga nosi naziv Savez udruga branitelja radnika Republike Hrvatske;
 •  Sjedište Saveza: Zagreb, Slovenska 21
 •  Skraćeni naziv je Savez udruga branitelja radnika – SUBR RH;

 

Sastav Saveza
Članak 3.

 • Savez u svojem sastavu ima pojedinačne udruge osnovane u javnim i trgovačkim društvima, poduzećima i dioničkim društvima, radi zaštite interesa radnika sa statusom hrvatskih branitelja i veterana Domovinskog rata. (u daljnjem tekstu: članice).
 • Udruge članice iz stavka 1. Ovog članka moraju biti registrirane udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

 

Područje djelovanja Saveza

Članak 4.

 • Savez djeluje na području Republike Hrvatske;

 

Članak 5.

(1) Savez je pravna osoba i upisuje se u registar nadležnog tijela uprave.

 

 

Zastupanje i predstavljanje Saveza

Članak 6.

 • Savez zastupa i predstavlja predsjednik Saveza. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, Savez zastupa i predstavlja dopredsjednik kojeg imenuje Središnji odbor.
 • Središnji odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Saveza.

 

Grb, pečat Saveza

Članak 7.

Savez ima grb i pečat.

 • Pečat Saveza je okruglog je oblika promjera 3,5 cm. Uz kružnicu koja omeđuje vanjski rub u pravilnom rasporedu je puni naziv Savez udruga branitelja radnika Republike Hrvatske.
 • Pečat čuva tajnik, a ovlašten ga je koristiti predsjednik ili dopredsjednik.

 

CILJEVI I DJELATNOSTI

 

Ciljevi Saveza
Članak 8.

 • Savez je osnovana u cilju udruživanja udruga i zajedničkog djelovanja u promicanju i zaštiti radnika branitelja, unaprjeđenja socijalnog i pravnog položaja radnika branitelja, briga o ostvarivanju prava propisanih zakonima, sporazumima poslodavaca i udruga te drugim aktima iz oblasti zapošljavanja, zaštite na radu, odmora i rekreacije, korištenja objekata i tehničkih sredstava te briga o zaštiti imovine trgovačkih društava, kao i prava svih zaposlenih u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u kojima su zaposleni hrvatski branitelji - veterani Domovinskog rata.
 • Promicanje ideja i ciljeva Domovinskog rata, razvitka i unaprjeđenja rada udruga branitelja, okupljanje i druženje branitelja i srodnih udruga proisteklih iz Domovinskog rata te rješavanja njihovih problema, a sve u skladu sa zakonom.
 • Predstavljanje i zastupanje udruga članica u javnosti, pred državnim i međunarodnim institucijama.

 

Djelatnosti Saveza

Članak 9.

(1) Djelatnosti kojima će se navedeni cilj ostvarivati su:

 • Praćenje i zaštita provedbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja;
 • Praćenje i zaštita provedbe pozitivnih propisa s ciljem zaštite i unaprijeđenja prava i položaja radnika sa statusom  branitelja;
 • Priprema prijedloga za izmjene i dopune zakona kojima se reguliraju prava radnika branitelja;
 • Zauzimanje za socijalnu i pravnu zaštitu hrvatskih branitelja radnika i članova njihovih obitelji;
 • Pružanje podrške i drugih vidova pomoći članicama u svrhu jačanja položaja radnika i pregovora s poslodavcem;
 • Suradnja sa sindikatima;
 • Suradnja s Udrugom poslodavaca Republike Hrvatske
 • Suradnja s drugim sličnim udrugama i ostalim civilnim udrugama u RH i izvan nje;
 • Suradnja s lokalnim vlastima i državnim tijelima i drugim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite članica Saveza na partnerskim osnovama;
 • Suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama i ustanovama;
 • Organizacija i sudjelovanje javnih skupova s ciljem promicanja i zaštite prava i interesa radnika branitelja i stečevina Domovinskog rata, kao i materijalnih vrijednosti Republike Hrvatske.

Odnos prema drugim udrugama

Članak 10.

 • Ciljevi Saveza se ostvaruju javnim društvenim i drugim radom.
 • Radi ostvarenja svojih ciljeva Savez surađuje sa srodnim udrugama na cijelom području Republike Hrvatske i inozemstva.

 

Javnost rada
Članak 11.

 • Rad Saveza je javan, a javnost se ostvaruje redovitim obavješćivanjem članova i šire javnosti o radu tijela svim uobičajenim načinima: poštom, javnim priopćavanjem, biltenima uključujući i elektronske medije.

 

ČLANSTVO SAVEZA

Učlanjenje
Članak 12.

 • Punopravnom članicom Saveza može postati svaka pravno registrirana udruga branitelja radnika iz Domovinskog rata koja djeluje na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

 

Članak 13.

 • Zainteresirane Udruge potpisuju Pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu i poštivanje odredaba Statuta Saveza kao i odluka njezinih tijela.
 • Svaka udruga članica Saveza može bilo kada istupiti iz Saveza, na vlastiti zahtjev.
 • Svaka udruga članica Saveza zadržava pravnu osobnost, žiro račun te vlastita sredstva te ustrojstvo i plan rada.

 

Prava i obveze članica
Članak 14.

 • Članovi članica Saveza imaju pravo birati i biti birani u sva tijela Saveza.
 • Članice Saveza imaju pravo sudjelovati u svakodnevnom radu i aktivnostima svojim prijedlozima i zahtjevima prema Središnjem odboru.

Članak 15.

 • Članice Saveza imaju obvezu: poštivati i držati se odredaba Statuta, čuvati interese i ugled kao i poštivati moralni kodeks ponašanja u Savezu.

 

Članak 16.

 • Članstvo prestaje: istupanjem i isključenjem.
 • Članicu se može isključiti ako članica-udruga krši odredbe Statuta ili svojim ponašanjem šteti i narušava moralni kodeks i ugled Saveza.
 • Odluku o isključenju donosi Središnji odbor.

Obveze članova izabranih u tijela Saveza

 

Članak 17

 • Izabrani članovi tijela Saveza obvezni su sudjelovati u radu sjednica tijela Saveza, podnositi izviješća o svojem radu i raspravljati s članovima o svim pitanjima iz područja svojeg djelokruga.

 

TIJELA SAVEZA

 

Članak 18.

 • Tijela Saveza su: Skupština, Središnji odbor, Nadzorni odbor.

 

Zadaće, ovlasti i sjednice Skupštine

Članak 19.

 • Skupština je najviše tijelo Saveza.
 • Skupštinu čine automatizmom predsjednici udruga članica Saveza i jedan delegat kojeg imenuje udruga članica.
 • U slučaju spriječenosti predsjednika udruge-članice njega zamjenjuje osoba ovlaštena Statutom te udruge.

Članak 20.

(1) Skupština je nadležna i obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Statut, odluku o izmjena i dopunama Statuta Saveza
 • razmatra i usvaja izvješća o radu tijela Saveza
 • potvrđuje članove Središnjeg odbora
 • bira i razrješava Predsjednika Saveza, članove Nadzornog odbora
 • donosi odluku po prigovoru na odluku Središnjeg odbora o stegovnoj mjeri
 • donosi odluku o prestanku postojanja Saveza

(2) Skupština donosi poslovnik o svom radu na prijedlog Središnjeg odbora

Članak 21.

 • Sjednica Skupštine je pravovaljana kada je nazočan natpolovičan broj članova Skupštine.
 • Skupština punovažno odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 22.

 • Sjednice Skupštine mogu biti redovite godišnje, izborne, izvještajne, izvanredne i svečane.
 • Redovite godišnje izvještajne sjednice Skupštine saziva Središnji odbor jedanput godišnje.
 • Izbornu skupštinu saziva Središnji odbor svake četiri (4) godine.
 • Izvanredne sjednice Skupštine saziva Središnji odbor, Nadzorni odbor ili 1/3 članica Saveza.
 • Tijelo koje saziva Skupštinu dužno je najmanje 10 dana prije početka sjednice Skupštine dostaviti pozive sa radnim materijalima.
 • Predsjednik Središnjeg odbora na prijedlog Središnjeg obora može, na sjednicu Središnjeg odbora i Skupštine pozvati goste, odnosno uzvanike, koji nisu članovi Saveza, koji sjednici nazoče bez prava glasovanja.

 

 

Zadaća, ovlasti i sjednice Središnjeg odbora

Članak 23.

 • Središnji odbor Saveza sačinjavaju predsjednici svake članice Saveza, predsjednik i tajnik Saveza;
 • Središnji odbor bira i imenuje pet (5) dopredsjednika;
 • Središnji odbor može imenovati glasnogovornika, tajnika i administrativnog djelatnika, koji sudjeluju u radu bez prava odlučivanja na sjednicama Upravnog odbora.
 • Središnji odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.
 • Predsjednik Središnjeg odbora saziva sjednice i rukovodi radom Središnjeg odbora.

 

Članak 24.

 •  Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Središnji odbor.

 

(2) Središnji odbor:

 • Izrađuje Poslovnik o radu Središnjeg odbora i Skupštine;
 • Priprema nacrt Statuta koji odobrava Skupština;
 • Saziva sjednicu Skupštine, predlaže dnevni red i priprema materijale;
 • Izrađuje Plan rada, Financijski plan i ostale dokumente;
 • Osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno - tehničkih i organizacijskih zadaća;
 • Između dvije sjednice Skupštine, obavlja funkciju Skupštine;
 • Donosi opće akte i odluke u skladu sa Statutom i osigurava zakonito poslovanje;
 • Provodi odluke Skupštine;
 • Pokreće, vodi stegovni postupak i izriče stegovne mjere;
 • Imenuje komisije, povjerenstva odnosno povjerenike i odbore, određuje im sastav, zadaće i rokove izvršenja;
 • Bira i imenuje dopredsjednike;
 • Imenuje glasnogovornika, tajnika i administrativnog djelatnika;
 • Bira i razrješuje članove tijela i kooptira nove članove u tijela Saveza između dvije Skupštine;
 • Koordinira aktivnostima članica i zajedničko nastupanje;
 • Odlučuje po zahtjevima članica.

(3)  Središnji odbor razmatra dokumentaciju koju je uz zahtjev za učlanjenje obvezna priložiti svaka udruga kako slijedi:

 • Zahtjev za pristup Savezu, u kojem navodi odluku tijela udruge o pristupanju Savezu, broj članova i osobe ovlaštene za zastupanje;
 • Presliku rješenja nadležnog tijela uprave o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • Presliku Rješenja nadležnog tijela uprave o osobi ovlaštenoj za zastupanje;
 • Presliku Statuta udruge;

(4) Središnji odbor provodi raspravu koja rezultira mišljenjem o ispunjenosti uvjeta za članstvo pojedine udruge u Savez.
(5) Središnji odbor odlučuje o prijemu u članstvo Saveza u roku do 30 dana te izvještava zainteresiranu udrugu o odluci Središnjeg odbora.

 

Članak 25.

 • Sjednica Središnjeg odbora saziva i vodi predsjednik najmanje jedan puta (1) mjesečno ili po potrebi.
 • Sjednice su pravovaljane ako je nazočna natpolovična većina članova Središnjeg odbora.

 

 

 

Zadaće i ovlasti predsjednika Saveza

Članak 26.

 • Predsjednik Saveza predstavlja i zastupa Savez, organizira i vodi poslovanje, odgovara za zakonitost rada te osigurava redovito djelovanje tijela Saveza,te je ujedno predsjednik Središnjeg odbora.
 • Mandat predsjednika je (4) četiri godine

 

Članak 27.

(1) Predsjednik Saveza:

 • Brine se o provedbi odluka Skupštine i Središnjeg odbora;
 • Saziva i vodi sjednice Središnjeg odbora;
 • Brine se o korištenju imovine;
 • Upravlja obradom administrativnih, tehničkih i organizacijskih zadaća, saziva i vodi tiskovne konferencije;

 

Zadaće dopredsjednika Saveza, glasnogovornika, tajnika i administrativnog djelatnika

Članak 28.

 • Zadaće dopredsjednika Saveza, glasnogovornika, tajnika i administrativnog djelatnika propisane su Poslovniku o radu Središnjeg odbora.

 

Zadaće, ovlasti i sjednice Nadzornog odbora

Članak 29.

 • Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Saveza.
 • Nadzorni odbor ima tri (3) člana i to predsjednika i dva (2) člana.
 • U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Središnjeg odbora.
 • Mandat Nadzornog odbora je (4) četiri godine

 

Članak 30.
(1) Nadzorni odbor:
- Izrađuje Poslovnik o svom radu;
- Nadzire rad svih tijela Saveza;
- Nadzire korištenje imovine i materijalno - financijsko poslovanje;
- Podnosi redovita izviješća Skupštini;
- Predsjednik Nadzornog odbora sudjeluje u radu Središnjeg odbora bez prava glasa;

Članak 31.

 • Nadzorni odbor može bez najave a u skladu sa vlastitom prosudbom, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela Saveza.
 • Sva su tijela Saveza dužna omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave i dokumentaciju koja se tiče djelatnosti Saveza.

 

Članak 32.

 • Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora prema potrebi a u pravilu svakih šest (6) mjeseci.
 • Sjednica Nadzornog odbora je pravovaljana ako joj je nazočno tri (3) člana.
 • Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

Stegovne mjere

Članak 33.

 • U vezi sa predmetom o kojemu raspravlja Središnji odbor svojom odlukom može izreći stegovnu mjeru.
 • Stegovne mjere su: ukor, oduzimanje dužnosti, isključenje.

 

Članak 34.

 • Ukor se izriče članu u tijelu Saveza zbog lakše povrede članskih obveza, a očituje se kao davanje neistinitih ili lažnih podataka o Savezu ili članici Saveza.
 • Oduzimanje dužnosti može se izreći članu za opetovano činjenje lakših povreda odredaba Statuta Saveza.
 • Takva mjera izriče se kod izricanja uvjetnoga ili bezuvjetnoga isključenja. Uvjetno ili bezuvjetno isključenje izriče se članu radi teže povrede odredaba Statuta Saveza.
 • Kada je radi teže povrede odredaba Statuta Saveza pokrenut stegovni postupak pred Središnjim odborom istom članu miruju članska prava.

 

Teže povrede Statuta Saveza
Članak 35.

 • Težom povredom odredaba Statuta Saveza smatra se svako postupanje člana u tijelu Saveza:
 • koje je izazvalo ili moglo izazvati teže posljedice za ugled, čast i interes Saveza koje je izazvalo ili moglo izazvati veću ili veliku materijalnu štetu;
 • koje bitno krši odredbe Statuta Saveza;
 • kada djeluje u suprotnosti zacrtanog programa Saveza ili se ponaša suprotno načelima i ustroju Saveza.
 • Radi li se o težoj povredi odredaba Statuta Saveza prosudbu i odluku će donijeti Središnji odbor u raspravi predmetnog slučaja.

 

Stegovni postupak pred Središnjim  odborom

Članak 36.

 • Postupak pred Središnjim odborom može se voditi samo prema članici Saveza, odnosno prema predstavnicima iste izabranim u tijela Saveza.
 • Članovi Središnjeg odbora utvrđuju samo one činjenice koje su im stranke iznijele i izvode samo one dokaze što su ih stranke priložile. Teret dokazivanja određenih činjenica snosi stranka koja ih je iznijela.
 • Stegovni postupak pred Središnjim odborom je okončan donošenjem odluke koja mora biti obrazložena.
 • Na odluku Središnjeg odbora članica može podnijeti prigovor Skupštini Saveza.

 

Članak 37.

 • Članovi Skupštine, članovi Središnjeg odbora, članovi Nadzornog odbora mogu biti razriješeni s dužnosti prije isteka mandata i to:
 • na vlastiti zahtjev
 • ako ne postupaju u skladu s uputama i smjernicama Skupštine
 • ako djeluju protivno Statutu Saveza
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem štete ugledu Saveza
 • Odluku o razrješenju tijela iz stavka 1. donosi Skupština;
 • Središnji odbor vrši funkciju Skupštine između dvije sjednice Skupštine;

NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

 

Način izbora članova tijela Saveza

Članak 38.

 • Izbori za sva tijela i dužnosnike Saveza obavlja se tajnim glasovanjem, ukoliko Skupština ne odredi drugačije.
 • Članice Saveza imenuju svoje članove u tijela Skupštine sukladnu stavka 3. članku 20. ovog Statuta.
 • Skupština iz svog sastava bira sastav Nadzornog odbora.
 • Član Skupštine može biti biran samo na jednu dužnost u tijela (Središnji odbor i Nadzorni odbor) Saveza tijekom jednog mandata.

 

Trajanje mandata
Članak 39.

 • Svi članovi tijela Saveza imenuju se na dvije (2) godine i oni mogu biti ponovno birani.
 • U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno izabran ili imenovan ubraja se i protok vremena mandata člana umjesto kojega je izabran.
 • Središnji odbor donosi odluku o popunjavanju članova tijela Saveza između dvije sjednice Skupštine.
 • Prestankom mandata tijela Saveza prestaje i mandat njegovih članova.

 

KANDIDIRANJE ZA IZBORE

Članak 40.

 • Središnji odbor propisuju postupak kandidiranja za izbor tijela Saveza u skladu sa Statutom.
 • Članovi Skupštine mogu tijekom izborne Skupštine prije samog izbora izlagati i predlagati svoje kandidate za pojedina tijela Saveza.
 • Skupština natpolovičnom većinom nazočnih članova s pravom glasa, prihvaća ili odbija kandidaturu.

 

IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Imovina Saveza

Članak 41.

 • Savez je neprofitna Udruga.
 • Imovinu Saveza čine novčana sredstva koja je Savez stekao obavljanjem zakonom dopuštenih djelatnosti, dotacijama iz državnog proračuna, proračuna lokalnih uprava, pokretne i nepokretne stvari Saveza kao i druga imovinska prava.
 • Imovinom Saveza može se raspolagati isključivo radi ostvarivanja navedenih ciljeva Saveza.
 • Savez ima žiro račun, upravlja financijskim sredstvima odlukom Središnjeg odbora, vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

 

 

PRESTANAK SAVEZA, POSTUPAK SA IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA

 

Članak 42.

 • Savez može prestati odlukom Skupštine ili u slučajevima predviđenim Zakonom.
 • Savez može prestati s radom odlukom tijela državne uprave.
 • Prestankom Saveza imovina pripada članicama Saveza a u krajnjem slučaju Republici Hrvatskoj.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 43.

 • Ustroj Saveza predviđen ovim Statutom mora se uspostaviti najkasnije u roku od 60 dana nakon stupanja ovog Statuta na snagu.

 

Članak 44.

 • Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 45.

 • Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Saveza, odnosno Središnji odbor između dvije sjednice Skupštine.
 • Tumačenje drugih akata Saveza daje Središnji odbor Saveza.

 

 

U Zagrebu, 29.04.2014.

 

                                                                                 Savez udruga branitelja radnika Republike Hrvatske
mr.sc. Mirko Ljubičić, predsjednik