Savez udruga branitelja radnika
Republike Hrvatske
Zagreb, Slovenska 21

ZAPISNIK

sa sjednice Osnivačke Skupštine  Saveza udruga branitelja radnika Republike Hrvatske, održane 29.04.2014. godine, u Domu invalida Domovinskog rata, Zagreb, Slovenska 21 s početkom u 11:00 sati.

Sjednici su bili nazočni sljedeći predstavnici udruga, članovi Skupštine:
Damir Ljubej – predsjednik ZUBGZiZGH, mr.sc. Mirko Ljubičić – delegat ZUBGZiZGH, Jozo Starčević – predsjednik UBDRHŽ Rijeka, Vlado Jumić – predsjednik UDVDR Hrvatske Šume, Mario Kolarić – delegat UDVDR Hrvatske Šume, Branko Banjac – predsjednik UB RIZ Odašiljači, Marko Grbeš – predsjednik UDVDR Klub INA Zagreb, Davor Tomljanović – predsjednik UHB HEP 90.-95., Franjo Kriškić – delegat UHB HEP 90.-95., Ivica Petrović – predsjednik UBZP, Darko Matijević predsjednik SBRZET – UBZET, Darko Klainberger - predsjednik UBZP, Robert Pavičić – predsjednik PUŠO – Sportski objekti, Goran Vulić - PUŠO – Sportski objekti delegat, Krešimir erceg UBDR „ZV“,

Prije početka Osnivačke skupštine utvrđeno je da sjednici prisustvuje i veći broj od potrebnog minimalnog broja osnivača, u skladu s člankom 10. stavkom 1. Zakona o udrugama.

Nakon intoniranja himne Republike Hrvatske i odavanja počasti svim poginulim i smrtno stradalim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata minutom šutnje.

mr.sc. Mirko Ljubičić predsjednik Inicijativnog odbora osnivanja Saveza udruga branitelja radnika Republike Hrvatske ukratko obrazlaže razloge osnivanja Saveza i tijek priprema za održavanje ove Osnivačke Skupštine. Glavna kriterijska varijabla je da hrvatski branitelj ne može završiti na cesti i zaštita imena branitelja radnika, obzirom da je velika većina hrvatskih branitelja još uvijek zaposlena i radi. Do sada je bilo nekoliko inicijativa udruživanja i zajedničkog nastupa. Uvjeti nisu bili takvi da bi se to ostvarilo. Zbog toga i novih uvjeta sazrelo je vrijeme za osnivanje ovog Saveza. Prvenstveno zbog stanja u HŽ-u, Hrvatskim šumama, Petrokemiji, HEP-u i drugim poduzećima zbog skorog gubitka kolektivnih ugovora. Kad su u pitanju kredicijske varijable, bilo je raznih prijedloga, ali dobro je počelo. Čeka ih velika borba, izlazak na cestu i borba za pitanja radnika branitelja. To nisu riješile prethodne Vlade niti ova sadašnja. Što budu jači lakše će rješavati sve. Zadnja predikcija, naglašava da imaju podršku Udruge Specijalne policije Republike Hrvatske, Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi. Dalje trebaju procijeniti tko im još treba za osnivanje ovog Saveza.
U nastavku predlaže imenovanje radnog predsjedništva Skupštine temeljem prijedloga Inicijativnog odbora kako slijedi:

Nakon iznošenja prijedloga skupština je javnim glasovanjem prihvatila prijedlog i imenovano je Radno predsjedništvo kako slijedi:

Dragutin Vajnaht (predsjednik) Siniša Mastelić i Davor Tomljanović (članovi).

 

Dragutin Vajnaht, predsjednik Radnog predsjedništva zahvaljuje na povjerenju i predlaže usvajanje dnevnog reda Skupštine.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen i usvojen je Dnevni red kako slijedi:

 • OTVARANJE SKUPŠTINE
  • Intoniranje himne Republike Hrvatske
  • Minuta šutnje za poginule hrvatske branitelje
  • Obrazlaganje razloga osnivanja Saveza udruga branitelja Republike Hrvatske
 • DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU SAVEZA UDRUGA BRANITELJA RADNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 • USVAJANJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE
 • IZBOR RADNIH TIJELA
   • Radnog predsjedništva (3 članova)
   • Verifikacijske povjerenstva (3 člana)
 • Kandidacijsko povjerenstvo (3 člana)
 •  Izbornog povjerenstva (3 člana)
 • Zapisničara
 • Ovjerovitelji zapisnika (2 člana)
 • POTVRĐIVANJE UVJETA ZA ČLANSTVO U SAVEZU UDRUGA BRANITELJA RADNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
   •    Izvješće Verifikacijske povjerenstva (na temelju pregleda Priloženih Rješenja o upisu u Registar udruga i osobi ovlaštenoj za zastupanje te odluka o pristupanju savezu) utvrđuje se broj osnivača Udruge;

 

 • USVAJANJE STATUTA SAVEZA UDRUGA BRANITELJA RADNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 • PREDSTAVLJANJE KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA, ČLANOVA SREDIŠNJEG ODBORA I NADZORNOG ODBORA SAVEZA UDRUGA BRANITELJA RADNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

 

 • ISTICANJE KANIDIDATURA I DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU ISTIH.
  • IZVJEŠĆE KANDIDACIJSKOG POVJERENSTVA I USVAJANJE KANDIDACIJSKIH LISTA

                                                - STANKA ZA GLASOVANJE -

 • IZVJEŠĆE IZBORNE KOMISIJE O REZULTATIMA GLASOVANJA I PROGLAŠENJE ČLANOVA TIJELA UDRUGE SAVEZU UDRUGA BRANITELJA RADNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 • DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA ZASTUPANJE
 • DONOŠENJE ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA
 • ZAVRŠNA RIJEČ NOVOIZABRANOG PREDSJEDNIKA
 • SLOBODNA RIJEČ

 

Ad 2.
Dragutin Vajnaht ime radnog predsjedništva konstatira kako je Mirko Ljubičić u uvodu obrazložio razloge osnivanja Saveza udruga branitelja radnika Republike Hrvatske izvještava o razlozima okupljanja udruga branitelja radnika i inicijativi udruživanja u Savez udruga branitelja Ranika Republike Hrvatske. Obzirom da ispunjavaju zakonske uvjete za valjanost Skupštine, pa predlaže da Skupština donese odluku o osnivanju Saveza.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen i javnim glasovanjem Osnivačka je skupština donijela
ODLUKU
Osnivačka skupština na svojoj sjednici 29.04.2014. godine osniva
 Savez udruga branitelja radnika Republike Hrvatske,
sa sjedištem u Zagrebu, na adresi, Slovenska 21.

Ad 3.
Dragutin Vajnaht otvara raspravu i daje na usvajanje prijedlog Poslovnika o radu Osnivačke skupštine Saveza udruga branitelja Ranika Republike Hrvatske.

Nakon kraće rasprave jednoglasno i javnim glasovanjem usvojen je Poslovnik o radu Osnivačke skupštine Savez udruga branitelja Ranika Republike Hrvatske.
(prilog zapisnika u pismohrani)

Ad 4.
Dragutin Vajnaht temeljem prijedloga Inicijativnog odbora predlaže izbor radnih tijela.

Nakon rasprave jednoglasno i javnim glasovanjem prihvaćena su imenovana radna tijela kako slijedi:

Verifikacijsko povjerenstvo: Damir Ljubej (predsjednik), Mario Kolarić i Jozo Starčević;
Kandidacijsko povjerenstvo: Vlado Jumić (predsjednik), Dražen Prebeg, Darko Matijević;
Izborno povjerenstvo: Darko Klainberger, Tomislav jelić, Ivica Petrović;
Zapisničar: Milena Suknaić;
Ovjerovitelji zapisnika: Krešimir Erceg i Branko Banjac

Ad 5.
Dragutin Vajnaht predsjednik Radnog predsjedništva poziva predsjednika Verifikacijskog povjerenstva g. Damira Ljubeja da utvrdi i podnese izvješće o nazočnosti predstavnika udruga osnivača i pravovaljane dokumentacije za osnivače i udruge buduće članice saveza.

Damir Ljubej izvještava na temelju prikupljene dokumentacije, Savezu mogu pristupiti, odnosno biti osnivači: Udruga branitelja i invalida Hrvatskih željeznica, Udruga hrvatskih branitelja Petrokemija Kutina, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatskih šuma, Udruga hrvatskih branitelja HEP-a 1990-1995., Zajednica udruga branitelja Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga, Udruga branitelja HŽ Rijeka, Udruga branitelja RIZ Odašiljači, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Klub INA Zagreb;

Utvrđuje da je nazočan veći broj udruga koje ispunjavaju uvjete za osnivače te je Skupština pravovaljana i sukladna Zakonu o udrugama.

Ad 6.
Dragutin Vajnaht izvještava da je prijedlog Statuta dugo pripreman i održano je niz sastanaka oko usuglašavanja. Vjeruje da je konačan prijedlog napokon dobar i da ga mogu dati na usvajanje. Otvara raspravu i daje na usvajanje prijedlog Statuta Saveza udruga branitelja radnika Republike Hrvatske.

Davor Tomljanović u ime Središnjeg odbora Udruge branitelja HEP-a predlaže da se iz naziva izbaci riječ „radnika“

Nakon rasprave Skupština je javnim glasovanjem većinom glasova „ZA“ i 1 (jednim) glasom protiv odbila navedeni prijedlog izbacivanja riječi „radnika“ iz naziva.

Dragutin Vajnaht daje na usvajanje prijedlog Statuta Saveza udruga branitelja radnika Republike Hrvatske.

Nakon rasprave jednoglasno i javnim glasovanjem jednoglasno je donesena slijedeća

ODLUKA
Osnivačka skupština Saveza udruga branitelja Radnika Republike Hrvatske, na svojoj sjednici održanoj 29. travnja 2014. godine donosi i usvaja Statut Saveza udruga branitelja Radnika Republike Hrvatske.
Tekst Statuta čini sastavni dio ovoga zapisnika i pohranjuje se u arhivi Udruge

Ad 7.

Dragutin Vajnaht poziva predsjednika Kandidacijskog povjerenstva da iznese prijedloge kandidata za predsjednika, tajnika, Nadzorni odbor i Središnji odbor Saveza udruga branitelja radnika Republike Hrvatske.

Vlado Jumić predsjednik Kandidacijskog povjerenstva podnosi izvješće o valjanosti kandidatura: utvrđuje kako su istaknute kandidature i daje na usvajanje kandidacijske liste kako slijedi:
Za predsjednika: Mirko Ljubičić;
Za tajnika: Robert Pavičić
Nadzorni odbor: Vlado Čale (predsjednik), Ivica Stojanac i Mario Kolarić članovi;

Uslijedilo predstavljanje kandidata.

Ad 8.
Dragutin Vajnaht ističe kako su istaknute kandidature za tijela u onom broju koji se i bira, pa predlaže da Skupština donese odluku o javnom glasovanju i prihvaćanju kandidata.

Skupština je javnim glasovanjem i podizanjem ruku jednoglasno prihvatila prijedlog provođenja izbora javnim glasovanjem.

Dragutin Vajnaht ističe kako je prihvaćanjem kandidacijskih listi i donošenjem odluke o provođenju javnog glasovanju pri izboru radnih tijela došlo do izmjene dnevnog reda i brisanja točke 9.

Dragutin Vajnaht predlaže da Skupština provede javno glasovanje i izbor tijela prema usvojenim kandidacijskim listama:

Skupština jednoglasno i javnim glasovanjem donosi slijedeću

ODLUKU

Osnivačka skupština Saveza udruga branitelja radnika Republike Hrvatske na svojoj sjednici 29.04.2014. godine, na mandat od četiri (4) godine bira tijela kako slijedi:

Predsjednik: Mirko Ljubičić;
Tajnika: Robert Pavičić;
Nadzorni odbor: Vlado Čale (predsjednik), Ivica Stojanac i Mario Kolarić članovi;
Središnji odbor: Siniša Mastelić, Dragutin Vajnaht, Damir Ljubej, Jozo Starčević, Davor Tomljanović, Vlado jumić, Marko Grbeš, Branislav Banjac, Mirko Ljubičić i Robert Pavičić;

 

Ad 10.

Imenovanjem Mirka Ljubičića za predsjednika Skupština jednoglasno i javnim glasovanjem donosi slijedeću

ODLUKU
Mirko Ljubičić Predsjednik  Saveza udruga branitelja radnika Republike Hrvatske u svom mandatu obnaša dužnost odgovorne osobe te ima ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje Saveza u javnosti i pravnom prometu.

Davor Tomljanović predlaže da Skupština verificira i pojedine ovlasti Središnjeg odbora, sukladno statutu.

Prijedlog je prihvaćen i javnim glasovanjem jednoglasno je donesena slijedeća

ODLUKA

Skupština saveza udruga branitelja radnika Republike Hrvatske ovlašćuje Središnji odbor sukladno Statutu i daje ovlast obnašanja dužnosti Skupštine između dvije sjednice.
Središnji odbor može donositi odluke o prijemu novih članica u Savez i novih članova Središnjeg odbora, kao i donositi druge odluke iz ovlasti Skupštine uz obvezu verifikacije istih na slijedećoj sjednici Skupštine.

 

 

Ad 11.

Dragutin Vajnaht daje na usvajanje odluku o upisu Saveza udruga branitelja radnika u Registar udruga.

Skupština jednoglasno i javnim glasovanjem donosi slijedeću

ODLUKU
Savez udruga branitelja radnika Republike Hrvatske radi stjecanja pravne osobnosti pokrenut će postupak za upis u Saveza udruga branitelja radnika Republike Registar udruga;
Predsjednika i tajnika Saveza ovlašćuje se i zadužuje za poduzimanje svih potrebnih radnji za podnošenje zahtjev za upis u Registar udruga pri Uredu za opću upravu.

Ad 12.
mr.sc. Mirko Ljubičić se zahvaljuje na povjerenju i ukratko predlaže način rada i skore aktivnosti, s kojima su se nazočni složili.

Ad 13.

Uslijedila kraća rasprava o tijeku i planu daljnjih aktivnosti u kojoj su sudjelovali Branislav Banjac, Siniša Mastelić, Vlado Jumić.

Sjednica osnivačke skupštine završila s radom u 10:20 sati.

 

Zapisničar:                                                                                                          Ovjerovitelj zapisnika
Milena Suknaić

 • Krešimir Erceg

 

 • Branislav Banjac